Master Grammar Advanced and Proficiency (C1-C2)

Giang Nguyen
3 Đánh giá 23 Học viên

Giới thiệu khóa học

Master Grammar Advanced là 1 khóa học tập dành cho các bạn học sinh luyện Chuyên Anh, đã có nền tảng Ngữ Pháp cơ bản vững vàng.

Master Grammar Advanced là bậc học khó nhất và thiên về luyện các bài tập Ngữ Pháp nâng cao. Khóa học tập trung nhiều bài giảng về chữa bài luyện thi cho các bạn học sinh. 

LƯU Ý ĐỐI Ý KHÓA HỌC
1. Học viên sử dụng trình duyệt Chrome (kể cả iOS, MacOS)
2. Học sinh sẽ phải hoàn thành các nội dung học theo thứ tự của tài khoản (KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA BÀI HỌC):
- Đối với file bài giảng: xem xong nhấn nút hoàn thành
- Đối với Video: học sinh KHÔNG ĐƯỢC TUA VIDEO (phải nghe từ đầu đến cuối video). Trong trường hợp không nghe hết video hệ thống không ghi nhận hoàn thành bài học
- Đối với bài luyện tập: học sinh sẽ chỉ tính hoàn thành bài kiểm tra nếu điểm kiểm tra cao hơn hoặc bằng điểm đạt tối thiểu. Điểm đạt của hệ thống sẽ từ 70%-90% tùy từng bài.

LINK: Buổi hướng dẫn học tài khoản Master Grammar ngày 15/1/2024

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1082902726243533&id=816419477&mibextid=9R9pXO

 

Bạn sẽ học được gì

 

Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

- Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

- Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

 • Sau khi ôn tập và thực hành với Master Grammar Advanced, học viên có thể:

·  Hiểu, phân tích và áp dụng những cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 
 
·  Luyện tập các đề thi Tiếng Anh nâng cao, các đề thi vào các trường Chuyên
 

Nội dung khóa học

 • 1. Tenses - Entry Test GV1
 • Tenses - Overview 16:05
 • Overview of Tenses - Lecture Note
 • Tenses - Present time 1
 • Tenses - Present time 2
 • Tenses - Present time 3
 • Tenses - Present Time - Lecture Note
 • Tenses - Present time LPA1
 • Tenses - Present time LPA1 (lecture video) 18:08
 • Tenses - Present Time - Exam Practice - Lecture Note
 • Tenses - Past time LPA3
 • Tenses - Past time 1
 • Tenses - Past time 2
 • Tenses - Past time 3
 • Tenses - Present Perfect - Lecture video 20:10
 • Tenses - Present Perfect GV1.1
 • Tenses - Present perfect LP4
 • Tenses - Other Perfect forms
 • Tenses - Present perfect continuous - Lecture video 7:51
 • Tenses - Past perfect continuous - Lecture video 7:50
 • Tenses - Past perfect and past perfect continuous - Lecture video 6:50
 • Tenses - Future - Lecture video 11:05
 • Tenses - Be going to - Lecture video 8:40
 • Tenses - Future in the Past - Lecture video 5:19
 • Tenses - Future continuous - Lecture video 5:14
 • Tenses - Future perfect simple - Lecture video 11:09
 • Tenses - Future perfect continuous - Lecture video 9:35
 • Tenses - The Future Tenses - Lecture Note
 • Tenses - Future time GV
 • Tenses - Future time 1
 • Tenses - Future time 2
 • Tenses - Future time 3
 • Tenses - Continuous forms
 • Tenses - The future GV1.4
 • Vocabulary - Stative Verbs Review - Lecture Video 11:24
 • Vocabulary - Stative verbs GV1.5
 • Vocabulary - Stative Verbs Practice - Lecture Video 14:09
 • Vocabulary Collocations - Lecture Note
 • Vocabulary - Collocation - Lecture Video 12:47
 • Vocabulary - Collocation: an introduction GV1.6
 • Passives - Entry test
 • Passives - Agents and objects with the passive GV2.1
 • Passives - Infinitives and -ing form passives GV2.2
 • Passives - Structures with get and have GV2.3
 • Passives - Not using the passive: transitive to intransitive GV2.4
 • Passives - Passive 1
 • Passives - Passives and causatives 1
 • Passives - Passive 2
 • Passives - Passives and causatives 2
 • Vocabulary - Verbs we commonly use in the passive GV2.5
 • Vocabulary - Phrasal Verbs - Lecture Video 14:52
 • Lecture video_Phrasal verbs 3 21:06
 • Vocabulary - Phrasal verbs: verb + preposition GV2.6
 • Modal verbs 1 - Entry test
 • Modal verbs 1 - Modality tenses - Lecture video 21:02
 • Modal verbs 1 - Modal verbs and Modality - Lecture video 23:58
 • Modal Verbs and Modality(1) - Lecture Note
 • Modal verbs 1 - Semimodal Verbs - Lecture video 4:39
 • Modal verbs 1 - Semi-modal - Lecture video 13:03
 • Modal verbs 1 - Semi-modal - Lecture video 9:43
 • Modal verbs 1 - Semi-modal - Lecture video 14:08
 • Model verbs 1 - Modals and semi-modals 1
 • Modal verbs 1 - Predicting GV3.1
 • Modal verbs 1 - True, untrue, possible: present and past GV3.2
 • Modal verbs 1
 • Modal verbs 1 - Modals: present and future
 • Modal verbs 1 - Modals: past
 • Vocabulary - Possibility, probability and certainty GV3.4
 • Vocabulary - Obligations GV3.5
 • Modal verbs 2 - Entry test
 • Modal verbs 2 - Intentions, willingness, frequency habit GV4.1
 • Modal verbs 2 - Ability, permission GV4.2
 • Modal verbs 2 - Special uses of should; modals in the past GV4.3
 • Modal verbs 2 - Modals and semi-modals 2
 • Modal verbs 2 - Modals and semi-modals 3
 • Vocabulary - Frequency GV4.4
 • Vocabulary - Ability, quality and achievement GV4.5
 • Contionals - Lecture Video 21:09
 • Conditionals - Lecture Note
 • Conditionals - Subjunctives and Unreal Past; Conditionals - Entry test
 • Conditionals - Subjunctives and Unreal Past; Conditionals - Subjunctives and Unreal Past GV5.1
 • Conditionals - Subjunctives and Unreal Past; Conditionals - Likely conditionals in the past, present and future GV5.2
 • Conditionals - Subjunctives and Unreal Past; Conditionals - Unlikely conditionals in the present and future GV5.3
 • Conditionals - Subjunctives and Unreal Past; Conditionals - Past conditionals GV5.4
 • Conditionals - Conditionals 1
 • Conditionals - Conditionals 2
 • Conditionals - Conditionals 3
 • Conditionals - Conditionals 4
 • Conditionals - Unreal time and subjunctives
 • Conditionals - Unreal time 1
 • Conditionals - Unreal time 2
 • Conditionals - Unreal time 3
 • Vocabulary - Metaphor GV5.5
 • Vocabulary - Word formation: prefixes and suffixes GV5.6
 • Linking clauses - Entry Test
 • Linking clauses - Time and Reason
 • Linking clauses - Result and Purpose
 • Linking clauses - Consession Clauses
 • Linking clauses - Linking words and phrases
 • Vocabulary - Purpose and Effect
 • Vocabulary - Agreeing or not
 • Adjectives and Adverbs - Entry Test
 • Adjectives and Adverbs - Adjective Structures
 • Adjectives and Adverbs - Inversion
 • Adjectives and Adverbs - Making comparisons
 • Vocabulary - Differences and Similarities
 • Vocabulary - Sentence Adverbs
 • Nouns and Articles - Entry Test
 • Nouns and Articles - The or No Article
 • Nouns and Articles - Singular, plural, uncountable
 • Nouns and Articles - Classifying
 • Nouns and Articles - Adjectives and verbs as nouns
 • Nouns and Articles - Noun Phrases 1
 • Nouns and Articles - Noun Phrases 2
 • Nouns and Articles - Noun Phrases 3
 • Vocabulary - Singular, plural and uncountable
 • Vocabulary - Compounds
 • Determiners and pronouns - Entry Test
 • Determiners and pronouns - All, both, the whole, neither, either, no, none
 • Determiners and pronouns - Each and every
 • Determiners and pronouns - One and another, other(s), one another, each other
 • Determiners and pronouns - Quantifiers: much, many, (a) few, etc
 • Determiners and pronouns - Any, some, somewhere, anywhere, etc
 • Vocabulary - Amount and extent
 • Vocabulary - Groups of and parts of
 • Noun clauses - Entry Test
 • Noun clauses - That-clauses
 • Noun clauses - Wh-clauses
 • Noun clauses - To-infinitive and -ing clauses
 • Noun clauses - Reference: this, that, these, those; such; so
 • Vocabulary - Nouns from phrasal verbs
 • Vocabulary - Lack, shortage and excess
 • Relative clauses - Entry Test
 • Relative clauses - Words used with relative pronouns
 • Relative clauses - Omitting relative pronouns
 • Relative clauses - Nominal relative pronouns
 • Relative clauses - Relative clauses and non-finite clauses
 • Vocabulary - Reference words
 • Vocabulary - Problems and Solutions
 • Emphasis - Entry Test
 • Emphasis - Fronting
 • Emphasis - Introductory There and It
 • Emphasis - Emphasis using What, All and It
 • Emphasis - Nominalisation
 • Emphasis
 • Vocabulary - Substituing one phrase for another
 • Vocabulary - Intensifying and emphasising
 • Reported Speech - Entry Test
 • Reported Speech - Tenses in reported speech
 • Reported Speech - Report structures
 • Reported speech - Reported speech 1
 • Reported speech - Reported speech 2
 • Reported speech - Reported speech 3
 • Vocabulary - Quoting, reporting and interpreting
 • Vocabulary - Communicating
 • Verb complementation 1 - Entry Test
 • Verb complementation 1 - Reflexive and reciprocal verbs
 • Verb complementation 1 - Verbs + that-clauses and adjectives
 • Verb complementation 1 - Verbs followed by prepositions - Lecture Video 17:39
 • Lecture video_Prepositional adjectives and adverbs 8:55
 • Verb complementation 1 - Verbs + prepositions
 • Verb complementation 1 - Verbs + prepositional / adverbial phrases
 • Lecture video_Prepositions I 16:01
 • Vocabulary - Prepositons - Lecture Video 12:36
 • Vocabulary - Dependent prepositions
 • Vocabulary - Expressing knowledge and belief
 • Verb complementation 2 - Entry Test
 • Verb complementation 2 - Infinitive Advanced - Lecture Video 12:21
 • Verb complementation 2 - Verbs followed by ing or infinitive
 • Verb complementation 2 - Verbs + infinitive or -ing
 • Verb complementation 2 - Verbs followed by as
 • Verb complementation 2 - Verbs followed by infinitive
 • Verbal complements 2 - Verbal complements 1
 • Verbal complements 2 - Verbal complements 2
 • Vocabulary - Competition, opposition, disagreement
 • Verbal complements 2 - Verbal complements 3
 • Vocabulary - Starting / ending; creating / destroying
 • All Grammar Forms - Lecture Note
 • Thinking and learning - Vocab
 • Thinking and learning - Phrasal verbs and Idioms
 • Thinking and learning - Phrases, Patterns and Collocations
 • Thinking and learning - Word formation
 • Vocabulary - Lecture Note
 • Change and technology - Vocab
 • Change and technology - Phrasal verbs and Idioms
 • Change and technology - Phrases, Patterns and Collocations
 • Change and technology - Word formation
 • Time and work - Vocab
 • Time and work - Phrasal verbs and Idioms
 • Time and work - Phrases, Patterns and Collocations
 • Time and work - Word formation
 • Movement and transport - Vocab
 • Movement and transport - Phrasal verbs and Idioms
 • Movement and transport - Phrases, Patterns and Collocations
 • Movement and transport - Word formation
 • Communication and the media - Vocab
 • Communication and the media - Phrasal verbs and Idioms
 • Communication and the media - Phrases, Patterns and Collocations
 • Communication and the media - Word formation
 • Chance and nature - Vocab
 • Change and nature - Phrasal verbs and Idioms
 • Change and nature - Phrases, Patterns and Collocations
 • Change and nature - Word formation
 • Quantity and money - Vocab
 • Quantity and money - Phrasal verbs and Idioms
 • Quantity and money - Phrases, Patterns and Collocations
 • Quantity and money - Word formation
 • Materials and the built environment - Vocab
 • Materials and the built environment - Phrasal verbs and Idioms
 • Materials and the built environment - Phrases, Patterns and Collocations
 • Materials and the built environment - Word formation
 • Reactions and health - Vocab
 • Reactions and health - Phrasal verbs and Idioms
 • Reactions and health - Phrases, Patterns and Collocations
 • Reactions and health - Word formation
 • Power and social issues - Vocab
 • Power and social issues - Phrasal verbs and Idioms
 • Power and social issues - Phrases, Patterns and Collocations
 • Power and social issues - Word formation
 • Quality and the arts - Vocab
 • Quality and the arts - Phrasal verbs and Idioms
 • Quality and the arts - Phrases, Patterns and Collocations
 • Quality and the arts - Word formation
 • Relationship and people - Vocab
 • Relationship and people - Phrasal verbs and Idioms
 • Relationship and people - Phrases, Patterns and Collocations
 • Relationship anf people - Word formation
 • Preference and leisure activities - Vocab
 • Preference and leisure activities - Phrasal verbs and Idioms
 • Preference and leisure activities - Phrases, Patterns and Collocations
 • Preference and leisure activities - Word formation
 • Multiple-choice cloze 1
 • Multiple-choice cloze 2
 • Multiple-choice cloze 3
 • Multiple-choice cloze 4
 • Multiple-choice cloze 5
 • Multiple-choice cloze 6
 • Multiple-choice cloze 7
 • Multiple-choice cloze 8
 • Multiple-choice cloze 9
 • Multiple-choice cloze 10
 • Multiple-choice cloze 11
 • Multiple-choice cloze 12
 • Multiple-choice cloze 13
 • Multiple-choice cloze 14
 • Multiple-choice cloze 15
 • Open cloze 1
 • Open cloze 2
 • Open cloze 3
 • Open cloze 4
 • Open cloze 5
 • Open cloze 6
 • Open cloze 7
 • Open cloze 8
 • Open cloze 9
 • Open cloze 10
 • Open cloze 11
 • Open cloze 12
 • Open cloze 13
 • Open cloze 14
 • Open cloze 15
 • Open cloze 16
 • Word formation 1
 • Word formation 2
 • Word formation 3
 • Word formation 4
 • Word formation 5
 • Word formation 6
 • Word formation 7
 • Word formation 8
 • Word formation 9
 • Word formation 10
 • Word formation 11
 • Word formation 12
 • Word formation 13
 • Word formation 14
 • Word formation 15
 • Word formation 16
 • Word formation 17
 • Word formation 18
 • Word formation 19
 • Word formation 20
 • Word formation 21
 • Word formation 22
 • Word formation 23
 • Word formation 24
 • Word formation 25
 • Word formation 26
 • Word formation 27
 • Word formation 28
 • Word formation 29
 • Key word transformation 1
 • Key word transformation 2
 • Key word transformation 3
 • Key word transformation 4
 • Key word transformation 5
 • Key word transformation 6
 • Key word transformation 7
 • Key word transformation 8
 • Key word transformation 9
 • Key word transformatiom 10
 • Key word transformation 11
 • Key word transformation 12
 • Key word transformation 13
 • Key word transformation 14
 • Key word transformation 15
 • Multiple choice 1
 • Multiple choice 2
 • Multiple choice 3
 • Multiple choice 4
 • Multiple choice 5
 • Multiple choice 6
 • Multiple choice 7
 • Multiple choice 8
 • Multiple choice 9
 • Multiple choice 10
 • Multiple choice 11
 • Multiple choice 12
 • Multiple choice 13
 • Multiple choice 14
 • Multiple choice 15
 • Cross-text multiple matching 1
 • Cross-text multiple matching 2
 • Cross-text multiple matching 3
 • Cross-text multiple matching 4
 • Cross-text multiple matching 5
 • Cross-text multiple matching 6
 • Cross-text multiple matching 7
 • Cross-text multiple matching 8
 • Cross-text multiple matching 9
 • Cross-text multiple matching 10
 • Cross-text multiple matching 11
 • Cross-text multiple matching 12
 • Cross-text multiple matching 13
 • Gapped text 1
 • Gapped text 2
 • Gapped text 3
 • Gapped text 4
 • Gapped text 5
 • Gapped text 6
 • Gapped text 7
 • Gapped text 8
 • Gapped text 9
 • Gapped text 10
 • Gapped text 11
 • Gapped text 12
 • Gapped text 13
 • Gapped text 14
 • Gapped text 15
 • Multiple matching 1
 • Multiple matching 2
 • Multiple matching 3
 • Multiple matching 4
 • Multiple matching 5
 • Multiple matching 6
 • Multiple matching 7
 • Multiple matching 8
 • Multiple matching 9
 • Multiple matching 10
 • Multiple matching 11
 • Multiple matching 12
 • Multiple matching 13
 • Multiple matching 14
 • MultIple matching 15
 • CAE S01 Listening
 • CAE S02 Listening
 • CAE S03 Listening
 • CAE S04 Listening
 • CAE S05 Listening
 • CAE S06 Listening
 • CAE S07 Listening
 • CAE S08 Listening
 • CAE EE2 01 Listening
 • CAE EE2 02 Listening
 • CAE EE2 03 Listening
 • CAE EE2 04 Listening
 • CAE EE2 05 Listening
 • CAE EE2 06 Listening
 • CAE EE2 07 Listening
 • CAE EE2 08 Listening
 • CAE Test 1 Listening
 • CAE Test 2 Listening
 • CAE Test 3 Listening
 • CAE Test 5 Listening
 • CAE Test 4 Listening
 • CAE Test 6 Listening
 • CAE Test 1.2 Listening
 • CAE Test 2.2 Listening
 • CAE Test 3.2 Listening
 • CAE Test 4.2 Listening
 • CAE Test 5.2 Listening
 • CAE Test 6.2 Listening
 • CAE Test 1.2015 Listening
 • CAE Test 2.2015 Listening
 • CAE Test 3.2015 Listening
 • CAE Test 4.2015 Listening
 • CAE Test 5.2015 Listening
 • CAE Test 6.2015. Listening
 • CAE Test 7.2015.Listening
 • CAE Test 8.2015. Listening
 • CAE.Succeed.1.Listening
 • CAE.Succeed.2.Listening
 • CAE.Succeed.3.Listening
 • CAE.Succeed.4.Listening
 • CAE.Succeed.5.Listening
 • CAE.Practice Test P2.4.Listening
 • CAE.Succeed.6.Listening
 • CAE.Succeed.7.Listening
 • CAE.Succeed.8.Listening
 • CAE.Practice Test P2.1.Listening
 • CAE.Practice Test P2.2.Listening
 • CAE.Practice Test P2.3.Listening
 • CAE.Practice Test P2.5.Listening
 • CAE.Practice Test P2.6.Listening
 • CAE.Practice Test P2.7.Listening

Thông tin giảng viên

Giang Nguyen
2802 Học viên 49 Khóa học

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

67%

33%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Cornerstone 3 (Express)
Giang Nguyen
(1) 73 Học viên
500.000đ
3.000.000đ
(-84%)
Cornerstone 3
Giang Nguyen
(1) 14 Học viên
3.000.000đ
Cornerstone 4 (Express)
Giang Nguyen
(0) 45 Học viên
500.000đ
3.000.000đ
(-84%)
Cornerstone 4
Giang Nguyen
(0) 6 Học viên
3.000.000đ
Succeed in FCE
Self-study
(3) 126 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
3.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 6 giờ 17 phút
Giáo trình: 419 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC