Cornerstone 3

Academic writing trình độ B2
Giang Nguyen
1 Đánh giá 14 Học viên

Giới thiệu khóa học

Academic writing trình độ B2

Bạn sẽ học được gì

 • -

Nội dung khóa học

 • Lecture Video_What is Academic English? 35:37
 • Academic Vocabulary Focus
 • Academic Vocabulary Focus 2
 • What is academic writing? 10:07
 • Lecture Video_Paragraph Structure_Advanced 24:54
 • Academic Vocabulary Focus 3.1
 • Academic Vocabulary Focus 3.2
 • What is a persuasive paragraph?
 • Lecture Video_What is a persuasive paragraph? 25:13
 • Academic Vocabulary Focus 2.1
 • Academic Vocabulary Focus 2.2
 • Lecture Video_How to persuade people 21:25
 • Academic Vocabulary Focus 4.1
 • Academic Vocabulary Focus 4.2
 • Practice Writing Persuasive paragraph
 • Lecture Video_Key Verbs in Academic Writing 27:47
 • Academic Vocabulary Focus 5.1
 • Academic Vocabulary Focus 5.2
 • Use of English _Practice FCE.1.1.UOE
 • Lecture Video_Facts, Evidence, and Data 33:16
 • Academic Vocabulary Focus 6.1
 • Academic Vocabulary Focus 6.2
 • Use of English _Practice FCE.1.2.UOE
 • Lecture Video_Reporting what others say 19:22
 • Academic Vocabulary Focus 7.1
 • Academic Vocabulary Focus 7.2
 • Use of English _Practice FCE.1.3.UOE
 • Lecture Video_Coherence 17:53
 • Academic Vocabulary Focus 8.1
 • Academic Vocabulary Focus 8.2
 • Use of English _Practice FCE.1.4.UOE
 • Lecture Video_Conjunctive Adverbs 20:02
 • Academic Vocabulary Focus 9.1
 • Academic Vocabulary Focus 9.2
 • Use of English _Practice FCE.2.1.UOE
 • Lecture Video_Logical Order of a Paragraph 44:32
 • Use of English _Practice FCE.2.2.UOE
 • Academic Vocabulary Focus 10.1
 • Academic Vocabulary Focus 10.2
 • Lecture Video_Using Examples, Illustrative Incidents, and Statistics 25:08
 • Academic Vocabulary: Statistics
 • Lecture Video_Metaphors in Academic English 13:31
 • Academic Vocabulary Focus 11.1
 • Academic Vocabulary Focus 11.2
 • Lecture Video_Introduction to Essay Types and Essay Structure 16:52
 • Academic vocabulary focus AVU24
 • Lecture Video_Details of Essay Structure and how to write Introductory Paragraph 47:42
 • Academic vocabulary focus: Summarizing and Concluding
 • Lecture Video_Making an essay outline 22:33
 • Collocation focus: Town and country life CA32
 • Lecture Video_Argumentative Vocabulary 11:21
 • Lecture Video_Key Adjectives 22:22
 • Practice: Key adjectives
 • Practice: Collocation focus (topic: The Environment) CA31
 • Lecture Video_Degrees of Certainty 21:54
 • Collocation focus: Personal Finance CA33
 • Lecture Video_Analysis of Result 20:21
 • Collocation focus: The economy CA34
 • Academic Vocabulary: Analysing data
 • Academic vocabulary focus: Describing changes
 • Academic vocabulary focus AVU25
 • Lecture video_Describing changes 14:39
 • Video Lecture_Linking Words of Cause and Effect 17:38
 • Video Leture_Cause and Effect 08:41
 • VIDEO: Cause and Effect Vocabulary 15:32
 • Academic Vocabulary: Cause and Effect
 • Academic vocabulary focus: Comparing and Contrasting
 • Video Lecture_Writing similarities and Differences 10:32
 • Academic vocabulary focus: Key verbs in writing
 • Video Lecture_Argumentative Vocabulary 11:21
 • Video lecture: How to structure an argument 05:26
 • Academic vocabulary focus: Describing problems
 • Video Lecture_Describe Problems and Solutions 16:51
 • VIDEO: Vocabulary to describe problems 24:26
 • Practice: Structuring an Argument (vocabulary)
 • Academic vocabulary focus: Describing situations
 • How to transform situations into story. 06:44
 • Academic vocabulary focus: Evaluation and emphasis
 • Write with emphasis for a compelling style 03:34
 • Evaluation essay 05:01
 • How to write descriptively_Video Lecture 04:41
 • How to become a descriptive writer? 03:03
 • Academic Vocabulary: Describing methods
 • How to write a descriptive essay? 10:27
 • Steps to write a descriptive essay 01:45
 • Descriptive Language 05:08
 • Academic Vocabulary: Making connections
 • How to write a narrative essay? 02:23
 • Writing a personal narrative-brainstorming a story for kids 02:47
 • A stepwise guide to write a narrative essay 02:21
 • Academic Vocabulary: Talking about ideas
 • How to write a story? 02:34
 • How to build a fictional word? 05:24
 • How to write descriptively? 04:41
 • How to write a story-continued? 04:12
 • Parts of a story 02:38
 • Academic Vocabulary: Using sources
 • How to analyze a story? 04:42
 • Elements of a short story 11:40
 • Academic Vocabulary: Reporting
 • Analyze a character 02:59
 • Character qualities 05:53
 • Genres and Subgenres 23:29
 • Academic Vocabulary: Adjectives - Nouns
 • Introduction to Literary Devices 02:04
 • More on literary devices 14:06
 • Literary devices 06:33
 • Academic Vocabulary: useful phrases
 • Connotation and denotation_lecture 1 05:05
 • Connotation and denotation_lecture 2 02:48
 • Better connotative and denotative 03:29
 • Academic Vocabulary: Talking about meanings
 • Brainstorming techniques 02:55
 • Brainstorming in the writing process 11:54
 • Academic Vocabulary: Organising your writing
 • Learning English through reading newspaper 12:14
 • Learn English by reading newspaper 12:14
 • Academic Vocabulary: Classifying
 • Learn English with Harry Potter 13:16
 • Academic Vocabulary: Processes and procedures
 • Academic Vocabulary: Facts, evidence and data
 • Academic Vocabulary: Talking about points of view
 • Academic Vocabulary: Making a presentation
 • Academic Vocabulary: Structuring an argument
 • Tips for proofreading your writing 06:04
 • How to proofread your IELTS essays 08:59

Thông tin giảng viên

Giang Nguyen
2008 Học viên 38 Khóa học

Học viên đánh giá

4
1 Đánh giá

0%

100%

0%

0%

0%

Lê Trần Thảo Nguyên

Bài giảng hay, tuy nhiên phần bài tập chưa liên quan lắm tới bài giảng

Khóa học liên quan

FCE Key Word Transformation
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Academic Reading B2
Self-study
(2) 103 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
IELTS Skills
Self-study
(0) 0 Học viên
3.000.000đ
5.000.000đ
(-40%)
Cornerstone 2
Giang Nguyen
(0) 14 Học viên
3.000.000đ
Cornerstone 4
Giang Nguyen
(0) 6 Học viên
3.000.000đ
3.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 13 giờ 44 phút
Giáo trình: 126 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC