Đánh giá khóa học

Academic Reading A2 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
300.000đ

Academic Reading B2 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
300.000đ

Academic Reading B1 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(3)
1.000.000đ
300.000đ

Succeed in TOEFL Primary (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
1.200.000đ
300.000đ

Succeed in TOEFL Junior (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(1)
1.000.000đ
500.000đ

Listening practice A2+ (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

First steps to IELTS (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(1)
1.000.000đ
500.000đ

Succeed in Starters (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(1)
1.000.000đ
300.000đ

Listening practice B1+ (Express)

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)
500.000đ
300.000đ

Succeed in Movers (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(2)
1.000.000đ
300.000đ

New Round-Up 1-5 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(4)

300.000đ

Succeed in Flyers (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
300.000đ

Succeed in KET (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Listening practice B2+ (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

Enhancing Academic Vocabulary A2 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

Enhancing Academic Vocabulary B1 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

Enhancing Academic Vocabulary B2 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

Enhancing Academic Vocabulary C1 (Express)

Thời hạn: 3 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

SAT Express

Thời hạn: 3 tháng

The Ivy-League Vietnam

(0)
3.000.000đ
500.000đ