Cornerstone 4

Academic Writing trình độ C1
Giang Nguyen
0 Đánh giá 6 Học viên

Giới thiệu khóa học

Academic Writing trình độ C1

Bạn sẽ học được gì

Academic Writing trình độ C1

Nội dung khóa học

 • Introduction to Advanced Academic Writing 11:26
 • [MUST READ] Instructions
 • Argumentative Essay
 • Lecture Video_Argumentative Essay 42:46
 • Lecture_Making an Outline for Your Essay 01:48
 • Practice writing Argumentative Essay
 • Lecture Video_Make Your Writing Concise 14:27
 • Lecture Video_Concise Writing 06:30
 • Language and Writing_Practice
 • Practice writing concisely
 • The 7 Building Blocks of Effective Arguments 04:06
 • Lecture_How to Develop an Argument? 10:32
 • Practice writing essay with strong arguments
 • Lecture Note_Developing an Argumentative Essay
 • Lecture_Developing an Argumentative Essay 26:09
 • Languague and Writing_Practice
 • Lecture_Persuasive Devices 32:26
 • An Introduction to Ethos, Logos, and Pathos
 • Practice writing with persuasive device
 • Lecture_Paraphrasing Techniques 23:55
 • Lecture Note_Paraphrasing Techniques
 • Paraphrasing Exercises
 • Language and Writing_Practice
 • Lecture_More on paraphrasing _In-text citation 09:54
 • Paraphrasing Exercise_Continued
 • Practice_Using paraphrasing in your essay
 • Lecture Note_Summarizing Skills
 • Lecture_Summarizing Skills 20:13
 • Reading for writing
 • Practice_Writing a Summary
 • Lecture_Formality Introduction 28:18
 • Language and Writing_Practice
 • Collocations_Video
 • Formal English Writing 04:43
 • Lecture_How To Reference 04:44
 • Language and Writing_Practice
 • Lecture_Academically Cautious 18:12
 • Lecture Note_Academically Cautious
 • Lecture_Academically Critical 18:52
 • Lecture Note_Classifying and Listing
 • Lecture Video_Taxonomy 10:11
 • Lecture Video_Compare and Contrast 10:31
 • Lecture Note_Compare and Contrast
 • Phrases on Defining Terms
 • Lecture Video_Defining Terms 24:09
 • Lecture Video_Describing Trends 10:28
 • Lecture Note_Describing Trends
 • Lecture Video_Describing Quantities 11:47
 • Lecture Note_Writing About The Past
 • Lecture Video_Writing About The Past 18:33
 • Relax! 16:40
 • Have a good time!
 • Lecture Note_Describing Charts and Graphs
 • Lecture Video_Overview of Graphs and Charts 22:01
 • Lecture Note_Describing Line Graphs
 • Lecture Video_Describing Line Graphs 32:33
 • Describing Line Graphs
 • Lecture Note_Bar Charts
 • Lecture Video_Bar Charts (27:02) 27:02
 • Lecture Note_Pie Charts
 • Lecture Video_Pie Charts (17:41) 17:41
 • Lecture Note_Tables
 • Lecture Video_Tables (25:26) 25:26
 • Lecture Note_Maps
 • Lecture Video_Maps 20:55
 • Lecture Note_Diagram
 • Lecture Video_Diagrams (21:12) 21:12
 • Lecture Video_Multiple Charts (16:25) 16:25
 • Lecture Note_Multiple Charts
 • Lecture Note_Opinion Essays
 • Lecture Video_Opinion Essays 43:50
 • Lecture Note_Advantages and Disadvantages
 • Lecture Video_Advantages and Disadvantages 35:48
 • Tips for Improving Academic Writing

Thông tin giảng viên

Giang Nguyen
2007 Học viên 38 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

IELTS Skills
Self-study
(0) 0 Học viên
3.000.000đ
5.000.000đ
(-40%)
Cornerstone 2
Giang Nguyen
(0) 14 Học viên
3.000.000đ
Cornerstone 3
Giang Nguyen
(1) 14 Học viên
3.000.000đ
Master Grammar Advanced and Proficiency (C1-C2)
Giang Nguyen
(3) 21 Học viên
3.000.000đ
Grammar and Vocabulary B1-C2
Self-study
(5) 400 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
3.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 10 giờ 44 phút
Giáo trình: 75 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC