Grammar and Vocabulary B1-C2

Self-study
5 Đánh giá 403 Học viên

Giới thiệu khóa học

 • Grammar and Vocabulary B1 - Dành cho những bạn có trình độ anh ngữ A1 hoặc A2 (~ 3.5 IELTS)
 • Grammar and Vocabulary B2 - Dành cho những bạn có trình độ anh ngữ B1 trở lên (~ 4.0-5.0 IELTS)
 • Grammar and Vocabulary C1&C2 - Dành cho những bạn có trình độ anh ngữ B2 trở lên (~ 6.0 IELTS)

Tài khoản cung cấp những từ vựng và ngữ pháp đan xen theo từng chủ đề. Tập trung vào kiến thức thường xuất hiện trong kỳ thi và bám sát khung chuẩn thi tiếng Anh Châu Âu.

Ưu điểm: Phần ngữ pháp được giải thích rất chi tiết và có bài tập đi kèm để thực hành, giúp nhớ nhanh và lâu hơn. Bên cạnh đó, từ vựng trong sách có tính ứng dụng cực cao trong bài thi IELTS Writing và Speaking. Không chỉ cung cấp các từ vựng theo chủ đề mà sách còn mang đến cả collocations, phrasal verb và idiom theo từng chủ đề rất sát bài thi IELTS.

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • THÔNG BÁO VỀ BUỔI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ PHÁP SÁNG 10/12
 • 3 Fun and games Vocab
 • 3 Fun and games Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 3 Fun and games Word formation+patterns
 • 6 Learning and doing Vocab
 • 6 Learning and doing Word formation+patterns
 • 6 Learning and doing Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 9 Coming and going Vocab
 • 9 Coming and goingPhrasal verbs and prepositional phrases
 • 9 Coming and going Word formation+patterns
 • 12 Friends and relations Vocab
 • 12 Friends and relations Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 12 Friends and relations Word formation+patterns
 • 15 Buying and selling Vocab
 • 15 Buying and selling Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 15 Buying and selling Word formation+patterns
 • 18 Inventions and discoveries Vocab
 • 18 Inventions and discoveries Word formation+patterns
 • 18 Inventions and discoveries Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 21 Sending and receiving Vocab
 • 21 Sending and receiving Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 21 Sending and receiving Word formation+patterns
 • 24 People and daily life Vocab
 • 24 People and daily life Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 24 People and daily life Word formation+patterns
 • 27 Working and earning Vocab
 • 27 Working and earning Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 27 Working and earning Word formation+patterns
 • 30 Body and lifestyle Vocab
 • 30 Body and lifestyle Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 30 Body and lifestyle Word formation+patterns
 • 33 Creating and building Vocab
 • 33 Creating and building Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 33 Creating and building Word formation+patterns
 • 36 Nature and the universe Vocab
 • 36 Nature and the universe Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 36 Nature and the universe Word formation+patterns
 • 39 Laughing and crying Vocab
 • 39 Laughing and crying Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 39 Laughing and crying Word formation+patterns
 • 42 Problems and solutions Vocab
 • 42 Problems and solutions Phrasal verbs and prepositional phrases
 • 42 Problems and solutions Word formation+patterns
 • 1 Present simple, present continuous, stative verbs
 • 2 Past simple, past continuous, used to
 • Review 1
 • 4 Present perfect simple, present perfect continuous
 • 5 Past perfect simple, past perfect continuous
 • Review 2
 • 7 Future time ()Present continuous, will, be going to, present simple)
 • 8 Prepositions of time and place
 • 10 The passive 1
 • 11 The passive 2
 • 13 Countable and uncountable nouns
 • 14 Articles
 • 16 Pronouns and possesive determiners
 • 17 Relative clauses
 • 19 Modals ability, permission, advice
 • 20 Modals 2 Obligation, probability, posibiltiy
 • 22 Modals 3 the modal perfect
 • 23 Questions, question tags, indirect questions
 • 25 So and such, too and enough
 • 26 Comparatives and superlatives
 • 28 Conditionals 1 (zero, first, second)
 • 29 Conditionals 2 (third)
 • 31 Reported Speech
 • 32 Reported questions, orders, requests
 • 34 Direct and indirect objects
 • 35 Wish
 • 37 -ing and infinitive
 • 38 Both, either, neither, so, nor
 • 40 Connectives
 • 41 The causative
 • 2 Travel and transport 1 Vocab
 • 2 Travel and transport 2 Phrasal verbs and collocations
 • 2 Travel and transport 3 Word patterns, Word formations
 • 4 Hobbies, sport and games 1 Vocab
 • 4 Hobbies, sport and games 2 Phrasal verbs and collocations
 • 4 Hobbies, sport and games 3 Word patterns, Word formations
 • 6 Science and technology 1 Vocab
 • 6 Science and technology 2 Phrasal verbs and collocations
 • 6 Science and technology 3 Word patterns, Word formations
 • 8 The media 1 Vocab
 • 8 The media 2 Phrasal verbs and collocations
 • 8 The media 3 Word patterns, Word formation
 • 10 People and society 1
 • 10 People and society 2 Phrasal verbs and collocations
 • 10. People and society 3 Word patterns, Word formation
 • 12 Law and crime 1
 • 12 Law and crime 2 Phrasal verbs and collocations
 • 12 Law and crime 3 Word patterns, Word formation
 • 14 Health and fitness 1
 • 14 Health and fitness 2 Phrasal verbs and collocations
 • 14 Health and fitness 3 Word patterns, Word formation
 • 16 Food and drink 1
 • 16 Food and drink 2 Phrasal verbs and collocations
 • 16 Food and drink 3 Word patterns, Word formation
 • 18 Education and learning 1
 • 18 Education and learning 2 Phrasal verbs and collocations
 • 18 Education and learning 3 Word patterns, Word formation
 • 20 Weather and the environment 1
 • 20 Weather and the environment 2 Phrasal verbs and collocations
 • 20 Weather and the environment 3 Word patterns, Word formation
 • 22 Money and shopping 1
 • 22 Money and shopping 2 Phrasal verbs and collocations
 • 22 Money and shopping 3 Word patterns, Word formation
 • 24 Entertainment 1
 • 24 Entertainment 2 Phrasal verbs and collocations
 • 24 Entertainment 3 Word patterns, Word formation
 • 26 Fashion and design 1
 • 26 Fashion and design 2 Phrasal verbs and collocations
 • 26 Fashion and design 3 Word patterns, Word formation
 • 28 Work and business 1
 • 28 Work and business 2 Phrasal verbs and collocations
 • 28 Work and business 3 Word patterns, Word formation
 • 1 Present time 1
 • 1 Present time 2
 • 1 Present time 3
 • Review 1
 • 3 Past time 1
 • 3 Past time 2
 • 3 Past time 3
 • Review 2
 • 5 Future time, present tenses in time clauses, prepositions of time and place 1
 • 5 Future time, present tenses in time clauses, prepositions of time and place 2
 • Review 3
 • 7 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 1
 • 7 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 2
 • 7 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 3
 • Review 4
 • 9 Conditionals 1
 • 9 Conditionals 2
 • 9 Conditionals 3
 • Review 5
 • 11 Comparatives and superlatives 1
 • 11 Comparatives and superlatives 2
 • 11 Comparatives and superlatives 3
 • Review 6
 • 13 Modals 1
 • 13 Modals 2
 • 13 Modals 3
 • Review 7
 • Progress Test 1 Units 1-14
 • 15 The passive/ the causative / direct and indirect objects 1
 • 15 The passive / the causative / direct and indirect object 2
 • 15 The passive / the causative / direct and indirect object 3
 • Review 8
 • 17 ing form or infinitive 1
 • 17 ing form or infinitive 2
 • 17 ing form or infinitive 3
 • Review 9
 • 19 Questions/ questions tags / indirect questions
 • 19 Questions/ questions tags / indirect questions 2
 • 19 Questions/ questions tags / indirect questions 3
 • Review 10
 • 21 Reported speech 1
 • 21 Reported speech 2
 • 21 Reported speech 3
 • Review 11
 • 23 Relative clauses / participles 1
 • 23 Relative clauses / participles 2
 • 23 Relative clauses / participles 3
 • Review 12
 • 25 Unreal past, wishes / contrast 1
 • 25 Unreal past, wishes / contrast 2
 • 25 Unreal past, wishes / contrast 3
 • Review 13
 • 27 Inversions / possessives 1
 • 27 Inversions / possessives 2
 • 27 Inversions / possessives 3
 • Review 14
 • Progress test 2 Units 15-28
 • 2 Thinking and learning 1 Vocab
 • 2 Thinking and learning 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 2 Thinking and learning 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 2 Thinking and learning 4 Word formation
 • 4 Change and technology 1 Vocab
 • 4 Change and technology 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 4 Change and technology 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 4 Change and technology 4 Word formation
 • 6 Time and work 1 Vocab
 • 6 Time and work 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 6 Time and work 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 6 Time and work 4 Word formation
 • 8 Movement and transport 1 Vocab
 • 8 Movement and transport 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 8 Movement and transport 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 8 Movement and transport 4 Word formation
 • 10 Communication and the media 1 Vocab
 • 10 Communication and the media 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 10 Communication and the media 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 10 Communication and the media 4 Word formation
 • 12 Chance and nature 1 Vocab
 • 12 Change and nature 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 12 Change and nature 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 12 Change and nature 4 Word formation
 • 14 Quantity and money 1 Vocab
 • 14 Quantity and money 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 14 Quantity and money 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 14 Quantity and money 4 Word formation
 • 16 Materials and the built environment 1 Vocab
 • 16 Materials and the built environment 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 16 Materials and the built environment 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 16 Materials and the built environment 4 Word formation
 • 18 Reactions and health 1 Vocab
 • 18 Reactions and health 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 18 Reactions and health 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 18 Reactions and health 4 Word formation
 • 20 Power and social issues 1 Vocab
 • 20 Power and social issues 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 20 Power and social issues 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 20 Power and social issues 4 Word formation
 • 22 Quality and the arts 1 Vocab
 • 22 Quality and the arts 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 22 Quality and the arts 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 22 Quality and the arts 4 Word formation
 • 24 Relationship anf people 1 Vocab
 • 24 Relationship anf people 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 24 Relationship anf people 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 24 Relationship anf people 4 Word formation
 • 26 Preference and leisure activities 1 Vocab
 • 26 Preference and leisure activities 2 Phrasal verbs and Idioms
 • 26 Preference and leisure activities 3 Phrases, Patterns and Collocations
 • 26 Preference and leisure activities 4 Word formation
 • 1 Present time 1
 • 1 Present time 2
 • 1 Present time 3
 • Review 1
 • 3 Past time 1
 • 3 Past time 2
 • 3 Past time 3
 • Review 2
 • 5 Future time 1
 • 5 Future time 2
 • 5 Future time 3
 • Review 3
 • 7 Passives and causatives 1
 • 7 Passives and causatives 2
 • Review 4
 • 9 Modals and semi-modals 1
 • 9 Modals and semi-modals 2
 • 9 Modals and semi-modals 3
 • Review 5
 • 11 Conditionals
 • 11 Conditionals 2
 • 11 Conditionals 3
 • Progress test 1 Units 1-12
 • Review 6
 • 13 Unreal time 1
 • 13 Unreal time 2
 • 13 Unreal time 3
 • Review 7
 • 15 Adjectives and adverbs 1
 • 15 Adjectives and adverbs 2
 • 15 Adjectives and adverbs 3
 • Review 8
 • 17 Clauses 1
 • 17 Clauses 2
 • Review 9
 • 19 Complex sentences 1
 • 19 Complex sentences 2
 • 19 Complex sentences 3
 • Review 10
 • 21 Noun Phrases
 • 21 Noun Phrases 2
 • 21 Noun Phrases 3
 • Review 11
 • 23 Verbal complements
 • 23 Verbal complements 2
 • 23 Verbal complements 3
 • Review 12
 • 25 Reporting
 • 25 Reporting 2
 • 25 Reporting 3
 • Review 13

Thông tin giảng viên

Self-study
11479 Học viên 133 Khóa học

Học viên đánh giá

4
5 Đánh giá

80%

0%

0%

0%

20%

Ngô Thị Minh Thu

88888888888888888888888888888888888888888888

Nguyễn Hoài Nam

Tuyệt vời! The Ivy League giúp tôi rất nhiều trong việc học ở Ams của tôi.

Võ Hồng Linh

This English course helps me a lot with my vocabulary and grammar skills.

Vũ Dương Cầm

wdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Sam ann

nice but too lag 12345678901234567890

Khóa học liên quan

FCE Key Word Transformation
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Academic Reading B2 (Express)
Self-study
(0) 45 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading B2
Self-study
(2) 106 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Academic Reading B1 (Express)
Self-study
(3) 118 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading B1
Self-study
(7) 257 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
200.000 500.000 -60%
Phí duy trì tài khoản
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 275 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC