Succeed in grammar B2

Succeed in grammar B2
Self-study
1 Đánh giá 29 Học viên

Giới thiệu khóa học

Succeed in Grammar B2 là tài liệu luyện tập Ngữ pháp được The Ivy-League Vietnam thiết kế đặc biệt dành cho những học viên đang có dự định ôn tập và thi FCE. Tài khoản này sẽ cung cấp nhiều tài liệu luyện tập đa dạng về Ngữ pháp giúp học viên làm quen và sử dụng thành thạo cấu trúc và nội dung ngữ pháp của đề thi FCE. Mỗi bài tập đều được thiết kế khoa học và hợp lí, tạo cơ hội cho các bạn học viên có thể dễ dàng đánh giá trình độ của bản thân và xác định được những phần cần luyện tập và cải thiện.

Bạn sẽ học được gì

 • Một trong những yếu tố quan trọng khi ôn thi chứng chỉ FCE cụ thể là Ngữ pháp B2 chính là phải có tài liệu ôn tập. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, nên việc tra cứu tài liệu ôn thi cũng không còn khó khăn. Chính vì vậy, The Ivy-League Vietnam xin được gửi tới quý học viên và các bậc phụ huynh tài khoản tự học tựa đề Succeed in Grammar B2. 

  Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

  - Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

  - Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

  The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

Nội dung khóa học

 • THÔNG BÁO VỀ BUỔI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ PHÁP SÁNG 10/12
 • 1 Present time 1
 • 1 Present time 2
 • 1 Present time 3
 • Review 1
 • 3 Past time 1
 • 3 Past time 2
 • 3 Past time 3
 • Review 2
 • 5 Future time, present tenses in time clauses, prepositions of time and place 1
 • 5 Future time, present tenses in time clauses, prepositions of time and place 2
 • Review 3
 • 7 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 1
 • 7 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 2
 • 7 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 3
 • Review 4
 • 9 Conditionals 1
 • 9 Conditionals 2
 • 9 Conditionals 3
 • Review 5
 • 11 Comparatives and superlatives 1
 • 11 Comparatives and superlatives 2
 • 11 Comparatives and superlatives 3
 • Review 6
 • 13 Modals 1
 • 13 Modals 2
 • 13 Modals 3
 • Review 7
 • Progress Test 1 Units 1-14
 • 15 The passive/ the causative / direct and indirect objects 1
 • 15 The passive / the causative / direct and indirect object 2
 • 15 The passive / the causative / direct and indirect object 3
 • Review 8
 • 17 ing form or infinitive 1
 • 17 ing form or infinitive 2
 • 17 ing form or infinitive 3
 • 17 ing form or infinitive 4
 • Review 9
 • 19 Questions/ questions tags / indirect questions
 • 19 Questions/ questions tags / indirect questions 2
 • 19 Questions/ questions tags / indirect questions 3
 • Review 10
 • 21 Reported speech 1
 • 21 Reported speech 2
 • 21 Reported speech 3
 • Review 11
 • 23 Relative clauses / participles 1
 • 23 Relative clauses / participles 2
 • 23 Relative clauses / participles 3
 • Review 12
 • 25 Unreal past, wishes / contrast 1
 • 25 Unreal past, wishes / contrast 2
 • 25 Unreal past, wishes / contrast 3
 • Review 13
 • 27 Inversions / possessives 1
 • 27 Inversions / possessives 2
 • 27 Inversions / possessives 3
 • Review 14
 • Progress test 2 Units 15-28
 • 4 Present continuous
 • 5. Present simple
 • 6. Present continous or present simple
 • 7. State verbs and action verbs
 • Test A: Tenses - Present
 • 8. Past simple
 • 9. Past continuous
 • 10. Past continous or past simple
 • Test B: Past simple and Past continuous
 • 11. Present perfect (1)
 • 12. Present perfect (2) : just, already, yet, for and since
 • 13. Present perfect (3): ever, this week, ...
 • 14. Present perfect or Past simple? (1)
 • 15. Present perfect or Past simple (2)
 • Test C: Present perfect and past simple
 • 16. Present perfect continuous
 • 17. Present perfect continuous or simple
 • 18. Past perfect
 • 19. Review of the Past simple, continuous and perfect
 • 20. Past perfect continuous
 • Test D: Tenses-past and perfect
 • 21. Review of present and past tenses
 • Test E: Tenses-present and past
 • 22. Introduction to the future
 • 23. Will and shall
 • 24. Be going to
 • 25. Will and be going to
 • 26. Present tenses for the future
 • 27. When I get there, before you leave
 • Test F: The future with will, be going to and present tenses
 • 28. Will be doing
 • 29. Will have done and was going to
 • 30. Review of the future
 • Test G: Tenses-future
 • 31. The verb have
 • 32. Short forms (it's, don't)
 • 33. Emphatic do
 • 34. Yes/no questions
 • 35. Short answers, eg Yes, it is.
 • 36. Wh- questions
 • 37. Subject/object questions
 • 38. Prepositions in wh-questions
 • 39. Who, what or which
 • Test H: Questions
 • 40. Negative statements
 • 41. Negative questions
 • 42. Questions tags, e.g. isn't it?
 • 43. So/neither do I and I think so
 • Test I: Questions, negatives and answers
 • 44. Ability: can, could and be able to
 • 45. Permission: can, may, could and be allowed to
 • 46. Possibility and certainty: may, might, could, must...
 • 47. Necessity: must and have to
 • 48. Necessity: mustn't, needn't ...
 • 49 Should, ought to, had better and be supposed to
 • 50. Asking people to do things
 • 51. Suggestions, offers and invitations
 • 52. Will, would, shall and should
 • 53. It may/could/must have been ...
 • Test J: Modal verbs
 • 54. Passive verb forms
 • 55. Active and passive (1)
 • 56. Active and passive (2)
 • 57. Special passive structures
 • 58. Have something done
 • 59. To be done and being done
 • Test K: Passive
 • 60. V + to-infinitive
 • 61. V + -ing form
 • 62. V + to-infinitive or V-ing form?
 • 63. Like, start...
 • 64. Remember, regret, try...
 • Test L: Verb + to-infinitive or -ing form
 • 65. V + object + to-infinitive or -ing form
 • 66. Questions word+ to-infinitive
 • 67. Adj + to-infinitive
 • 68. For with the to-infinitive
 • 69. The infinitive with and without to
 • 70. V/Adj +preposition+ -ing form
 • 71. Afraid to do or afraid of doing
 • 72. Used to do and be used to doing
 • 73. Preposition or linking word + -ing form
 • 74. See it happen or see it happening
 • 75. Some structures with the -ing form
 • Test M: The infinitive and the -ing form
 • 76. Ship and water: countable and uncountable nouns
 • 77. A carton of milk, a piece of information...
 • 78. Nouns that can be countable or uncountable
 • 79. Agreement
 • 80. Singular or plural
 • 81. Pair nouns and group nouns
 • 82. Two nouns together
 • Test N: Nouns and agreement
 • 83.A/an and the (1)
 • 84. A/an and the (2)
 • 85. A/an, one and some
 • 86. Cars or the cars?
 • 87. Prison, school, bed, etc.
 • 88. On Friday, for lunch, etc.
 • 89. Quite a, such a, what a, etc.
 • 90. Place names and the
 • Test O: A/an and the
 • 91. This, that, these and those
 • 92. My, your, etc. and mine, yours, etc.
 • 93. The possessive form and of
 • 94. Some and any
 • 95. A lot of, lots of, many, much, (a) few and (a) little
 • 96. All, half, most, some, no and none
 • 97. Every, each, whole, both, either and neither
 • Test P: This, my, some, a lot of, all, etc.
 • 98. Personal pronouns (I, you)
 • 99. There and it
 • 100. Reflexive pronouns
 • 101. Emphatic pronouns and each other
 • 102. The pronoun one/ones
 • 103. Everyone, something, etc.
 • Test Q: Pronouns
 • 104. Adjectives
 • 105. Adjective (order)
 • 106. The old, the rich, etc
 • 107. Interesting and interested
 • 108. Adjective or adverb? (1)
 • 109. Adjective or adverb? (2)
 • 110. Comparative and superlative forms
 • 111. Comparative and superlative patterns (1)
 • 112. Comparative and superlative patterns (2)
 • 113. Adverbs and word order
 • 114. Yet, still and already
 • 115. Adverbs of degree (very, quite)
 • 116. Quite and rather
 • 117. Too and enough
 • Test T: Adverbs and word order
 • 118. Prepositions of place
 • 119. In, on and at (place)
 • 120. In, on and at (time)
 • 121. For, since, ago and before
 • 122. During or while? By or until? As or like?
 • 123. Preposition + noun (on holiday)
 • 124. Noun + preposition (trouble with)
 • 125. Adjective + Preposition (proud of)
 • Test U: Prepositions
 • 126. Prepositional verbs (wait for)
 • 127. Verb+object+preposition
 • 128. Phrasal verb (1)
 • 129. Phrasal verbs (2)
 • 130.Phrasal verbs (3)
 • 131. Verb+adverb+preposition
 • Test V: Verbs with prepositions and adverbs
 • 132. Direct speech and reported speech
 • 133. Reported speech: person, place and time
 • 134. Reported speech: the tense change
 • 135. Reported questions
 • 136. Reported request, offers, ...
 • Test W: Reported speech
 • 137. Relative clauses with who, which and that
 • 138. The relative pronoun as object
 • 139. Prepositions in relative clauses
 • 140. Relative structures with whose, what and it
 • 141. The use of relative clauses
 • 142. Relative pronouns and relative adverbs
 • 143. Relative clauses: participle and to-infinitive
 • Test X: Relative clauses
 • 144. Conditionals (1)
 • 145. Conditionals (2)
 • 146. Conditionals (3)
 • 147. Review of conditionals
 • 148. If, when, unless and in case
 • 149. Wish and if only
 • Test Y - Conditionals and wish
 • 150. But, although, in spite of, whereas, ...
 • 151. To, in order to, so that and for
 • 152. Review of linking words

Thông tin giảng viên

Self-study
11582 Học viên 134 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Linh

khóa học rất bổ ích ạ

Khóa học liên quan

Grammar in Context
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
2.000.000đ
FCE Key Word Transformation
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Academic Reading B2 (Express)
Self-study
(0) 45 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading B2
Self-study
(2) 106 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Chuyên Anh Level 1
Self-study
(4) 0 Học viên
500.000đ
500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 231 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC