Master Grammar Upper-Intermediate (B2)

Master Grammar Upper-Intermediate
Giang Nguyen
2 Đánh giá 137 Học viên

Giới thiệu khóa học

Master Grammar Upper-Intermediate là tài liệu luyện tập Ngữ pháp được The Ivy-League Vietnam thiết kế đặc biệt dành cho những học viên đang có dự định ôn tập và thi FCE. Tài khoản này sẽ cung cấp nhiều tài liệu luyện tập đa dạng về Ngữ pháp giúp học viên làm quen và sử dụng thành thạo cấu trúc và nội dung ngữ pháp của đề thi FCE. Mỗi bài tập đều được thiết kế khoa học và hợp lí, tạo cơ hội cho các bạn học viên có thể dễ dàng đánh giá trình độ của bản thân và xác định được những phần cần luyện tập và cải thiện.

LƯU Ý ĐỐI Ý KHÓA HỌC
1. Học viên sử dụng trình duyệt Chrome (kể cả iOS, MacOS)
2. Học sinh sẽ phải hoàn thành các nội dung học theo thứ tự của tài khoản (KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA BÀI HỌC):
- Đối với file bài giảng: xem xong nhấn nút hoàn thành
- Đối với Video: học sinh KHÔNG ĐƯỢC TUA VIDEO (phải nghe từ đầu đến cuối video). Trong trường hợp không nghe hết video hệ thống không ghi nhận hoàn thành bài học
- Đối với bài luyện tập: học sinh sẽ chỉ tính hoàn thành bài kiểm tra nếu điểm kiểm tra cao hơn hoặc bằng điểm đạt tối thiểu. Điểm đạt của hệ thống sẽ từ 70%-90% tùy từng bài.

LINK: Buổi hướng dẫn học tài khoản Master Grammar ngày 15/1/2024

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1082902726243533&id=816419477&mibextid=9R9pXO

Bạn sẽ học được gì

 • Một trong những yếu tố quan trọng khi ôn thi chứng chỉ FCE cụ thể là Ngữ pháp B2 chính là phải có tài liệu ôn tập. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, nên việc tra cứu tài liệu ôn thi cũng không còn khó khăn. Chính vì vậy, The Ivy-League Vietnam xin được gửi tới quý học viên và các bậc phụ huynh tài khoản tự học tựa đề Master Grammar Upper-Intermediate (B2)

  Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

  - Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

  - Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

  The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

Nội dung khóa học

 • Lecture video: Tenses - Present simple 38:51
 • Lecture video: Tenses - Present continuous 23:58
 • 1.1 Tenses - Present continuous and present simple 1
 • 1.2 Tenses - Present continuous and present simple 2
 • 1.3 Tenses - Present continuous and present simple 3
 • 1.4 Tenses - Present time 1
 • 1.5 Tenses - Present time 2
 • 1.6 Tenses - Present time 3
 • Lecture Video: Tenses - State Verbs 16:09
 • 1.7 State verbs and action verbs
 • Lecture video: Tenses - Past simple 31:36
 • 1.8 Tenses - Past simple
 • Lecture video: Tenses - Present perfect simple 25:42
 • 1.9 Tenses - Present perfect: just, already, yet, for and since 1
 • 1.10 Tenses - Present perfect: ever, this week, ... 2
 • Lecture video: Tenses - Present perfect and Past simple 8:24
 • 1.11 Tenses - Present perfect and past simple 1
 • 1.12 Tenses - Present perfect and past simple 2
 • 1.13 Tenses - Past simple and present perfect
 • Lecture video: Tenses - Past continuous 25:48
 • 1.14 Tenses - Past continuous or past simple 1
 • 1.15 Tenses - Past continuous or past simple 2
 • 1.16 Tenses - Past continuous or past simple 3
 • Lecture video: Tenses - Present perfect continuous 7:51
 • 1.17 Tenses - Present perfect continuous or simple
 • 1.18 Tenses - Present perfect continuous and present perfect
 • 1.19 Tenses - Past simple, present perfect simple and present perfect continuous
 • Lecture video: Tenses - Past perfect 13:57
 • 1.20 Tenses - Past perfect
 • 1.21 Tenses - Past perfect and past simple
 • 1.22 Tenses - Review of the Past simple, continuous and perfect
 • Lecture video: Tenses - Past perfect continuous 7:50
 • 1.23 Tenses - Past Perfect Continuous
 • Lecture video: Tenses - Past perfect and past perfect continuous 6:50
 • 1.24 Tenses - Past perfect continuous, past perfect and past continuous
 • Lecture Video: Tenses - Review Past Tenses 15:06
 • 1.25 Tenses - Past time 1
 • 1.26 Tenses - Past time 2
 • 1.27 Tenses - Past time 3
 • 1.28 Tenses - Review of present and past tenses
 • Lecture video: Tenses - The future 9:42
 • Lecture video: Tenses - Future 11:05
 • Lecture video: Tenses - Be going to 8:40
 • 1.29 Tenses - The future - Will and be going to
 • 1.30 Tenses - Will and be going to 1
 • 1.31 Tenses - Will and Be going to 2
 • Lecture video: Tenses - Ways to talk about the future 7:32
 • 1.32 Tenses - The future with will, be going to and present tenses
 • 1.33 Tenses - Future forms: ways to talk about the future
 • 1.34 Tenses - Other ways of talking about the future
 • 1.35 Tenses - Present tenses for the future
 • 1.36 Tenses - Be to +infinitive; be about to + infinitive
 • 1.37 Tenses - Future forms: be going to, present continuous, present simple
 • Lecture video: Tenses - Future continuous 5:14
 • 1.38 Tenses - Will be doing
 • Lecture video: Tenses - Future perfect simple 11:09
 • 1.39 Tenses - Will have done and was going to
 • Lecture video: Tenses - Future perfect continuous 9:35
 • 1.40 Tenses - Future continuous and future perfect (continuous)
 • Lecture video: Tenses - Future in the Past 5:19
 • 1.41 Tenses - The future seen from the past
 • 1.42 Tenses - Future forms: future continuous, future perfect, future in the past
 • 1.43 Tenses - Review of the future
 • 1.44 Tenses - Future
 • 1.45 Tenses - Future time, present tenses in time clauses, prepositions of time and place 1
 • 1.46 Tenses - Future time, present tenses in time clauses, prepositions of time and place 2
 • 1.47 Tenses - Review Tenses
 • Lecture Video: Questions - Question Words and Tags 17:40
 • 2.1 Questions - Yes/no questions
 • Lecture Video: Expressing Agreement 10:31
 • 2.2 Questions - Short answers, eg Yes, it is.
 • 2.3 Questions - Wh- questions
 • 2.4 Questions - Wh-questions with who, whom, which, how and whose
 • 2.5 Questions - Subject/object questions
 • 2.6 Questions - Prepositions in wh-questions
 • 2.7 Questions 1
 • 2.8 Questions 2
 • 2.9 Questions - Who, what or which
 • 2.10 Questions - Negative statements 1
 • 2.11 Questions - Negative questions 2
 • 2.12 Questions - Negative questions; echo questions; questions with that-clauses
 • 2.13 Questions - Questions tags, e.g. isn't it?
 • 2.14 Questions - Question tags
 • 2.15 Questions - Questions/ questions tags / indirect questions 1
 • 2.16 Questions - Questions/ questions tags / indirect questions 2
 • 2.17 Questions - Questions/ questions tags / indirect questions 3
 • 2.18 Questions - So/neither do I and I think so
 • 2.19 Questions - Questions, negatives and answers
 • Lecture video: Modality tenses 21:02
 • Lecture video: Modal verbs and Modality 23:58
 • Lecture video: Modal Verbs and Linking Words 19:45
 • 3.1 Ability: can, could and be able to
 • 3.2 Permission: can, may, could and be allowed to
 • 3.3 Possibility and certainty: may, might, could, must...
 • 3.4 Necessity: must and have to
 • 3.5 Necessity: mustn't, needn't ...
 • Lecture video: Semimodal Verbs 4:39
 • Lecture video: Semi-modal 13:03
 • Lecture video: Semi-modal 9:43
 • Lecture video: Semi-modal 14:08
 • Lecture video: Semi-modal 5:49
 • 3.6 Should, ought to, had better and be supposed to
 • 3.7 Asking people to do things
 • 3.8 Suggestions, offers and invitations
 • 3.9 Will, would, shall and should
 • 3.10 It may/could/must have been ...
 • 3.11 Modal verbs
 • 3.12 Modals 1
 • 3.13 Modals 2
 • 3.14 Modals 3
 • 3.15 Grammar - Modal verbs 1
 • 3.16 Grammar - Modal verbs 2
 • 3.17 Modals 1
 • 3.18 Modals 2
 • 3.19 Modals 3
 • 4.1 ing form or infinitive 1
 • 4.2 ing form or infinitive 2
 • 4.3 ing form or infinitive 3
 • 4.4 ing form or infinitive 4
 • 4.5 The to infinitive and -ing
 • Lecture Video: Phrasal Verbs: Time and Change 9:15
 • Lecture Video: Vocabulary: Do and Make 10:53
 • 4.6 Phrasal verb 1
 • 4.7 Phrasal verbs 2
 • 4.8 Phrasal verbs 3
 • Lecture Video: Vocabulary: Have, Take, Bring 14:11
 • 4.9 Vocabulary - Phrasal verbs with get
 • 4.10 Vocabulary - Phrasal verbs with put
 • 4.11 Grammar - Prepositions after verbs and nouns
 • 4.12 Vocabulary - Prepositional phrases
 • 4.13 The passive
 • 4.14 The passive form
 • 4.15 The passive: use, agent
 • 4.16 The causative
 • 4.17 Special passive structures
 • 4.18 The passive/ the causative / direct and indirect objects 1
 • 4.19 The passive / the causative / direct and indirect object 2
 • 4.20 The passive / the causative / direct and indirect object 3
 • 4.21 Reported speech 1
 • 4.22 Reported speech 2
 • 4.23 Reported speech 3
 • 4.24 Reported speech (1)
 • 4.25 Reported speech (2)
 • 4.26 Reported speech
 • 4.27 Conditionals 1
 • 4.28 Conditionals 2
 • 4.29 Conditionals 3
 • 4.30 Grammar - Zero, first and second conditionals
 • 4.31 Grammar - Third conditional, mixed conditionals
 • 4.32 Conditionals 1
 • 4.33 Conditionals 2
 • 5.1 Grammar - wish, if only
 • 5.2 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 1
 • 5.3 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 2
 • 5.4 Articles/ countable and uncountable nouns/ quantifiers 3
 • 5.5 Articles
 • 5.6 Countable and uncountable nouns
 • 5.7 Countable and uncountable nouns; articles
 • 5.8 Pronouns and determiners
 • 5.9 It and there
 • 6.1 Adjectives
 • 6.2 Vocabulary - -ed and -ing adjectives
 • 6.3 Order of adjectives
 • 6.4 Vocabulary - Compound adjectives
 • 6.5 Vocabulary - Easily confused adjectives
 • 6.6 Comparatives and superlatives 1
 • 6.7 Comparatives and superlatives 2
 • 6.8 11 Comparatives and superlatives 3
 • 6.9 Comparative and superlative adjectives
 • 6.10 Adverbs
 • 6.11 Adverbs: use and form
 • 6.12 Adverbs: word order
 • 6.13 Adverbs: comparison
 • 6.14 Prepositions of time, place and movement
 • 6.15 Prepositions 1
 • 6.16 Prepositions 2
 • 7.1 Relative clauses 1
 • 7.2 Relative clauses
 • 7.3 Linking words and phrases: reason and purpose
 • 7.4 Participles
 • 7.5 Linking words and phrases: contrast
 • 7.6 Linking words 1
 • 7.7 Linking words 2
 • Lecture Video: Exam Practice 10:24
 • Multiple choice cloze 1
 • Multiple choice cloze 2
 • Multiple choice cloze 3
 • Multiple choice cloze 4
 • Multiple choice cloze 5
 • Multiple choice cloze 6
 • Multiple choice cloze 7
 • Mulitple choice cloze 8
 • Multiple choice cloze 9
 • Multiple choice cloze 10
 • Multiple choice cloze 11
 • Multiple choice cloze 12
 • Multiple choice cloze 13
 • Multiple choice cloze 14
 • Multiple choice cloze 15
 • Multiple choice cloze 16
 • Multiple choice cloze 17
 • Open cloze 1
 • Open cloze 2
 • Open cloze 3
 • Open cloze 4
 • Open cloze 5
 • Open cloze 6
 • Open cloze 7
 • Open cloze 8
 • Open cloze 9
 • Open cloze 10
 • Open cloze 11
 • Open cloze 12
 • Open cloze 13
 • Open cloze 14
 • Open cloze 15
 • Open cloze 16
 • Open cloze 17
 • Lecture Video: Suffixes 11:03
 • Lecture Video: Suffixes 7:18
 • Lecture Video: Prefixes 8:59
 • Word formation 1
 • Word formation 2
 • Word formation 3
 • Word formation 4
 • Word formation 5
 • Word formation 6
 • Word formation 7
 • Word formation 8
 • Word formation 9
 • Word formation 10
 • Word formation 11
 • Word formation 12
 • Word formation 13
 • Word formation 14
 • Word formation 15
 • Word formation 16
 • Word formation 17
 • Key Word Transformations 1
 • Key Word Transformations 2
 • Key Word Transformations 3
 • Key Word Transformations 4
 • Key Word Transformations 5
 • Key Word Transformations 6
 • Key Word Transformations 7
 • Key Word Transformations 8
 • Key Word Transformations 9
 • Key Word Transformations 10
 • Key Word Transformations 11
 • Key Word Transformations 12
 • Key Word Transformations 13
 • Key Word Transformations 14
 • Key Word Transformations 15
 • Key Word Transformations 16
 • Key Word Transformations 17
 • Text with 6 multiple choice questions 1
 • Text with 6 multiple choice questions 2
 • Text with 6 multiple choice questions 3
 • Text with 6 multiple choice questions 4
 • Text with 6 multiple choice questions 5
 • Text with 6 multiple choice questions 6
 • Text with 6 multiple choice questions 7
 • Text with 6 multiple choice questions 8
 • Text with 6 multiple choice questions 9
 • Text with 6 multiple choice questions 10
 • Text with 6 multiple choice questions 11
 • Text with 6 multiple choice questions 12
 • Text with 6 multiple choice questions 13
 • Text with 6 multiple choice questions 14
 • Text with 6 multiple choice questions 15
 • Text with 6 multiple choice questions 16
 • Text with 6 multiple choice questions 17
 • Text with 6 sentences missing 1
 • Text with 6 sentences missing 2
 • Text with 6 sentences missing 3
 • Text with 6 sentences missing 4
 • Text with 6 sentences missing 5
 • Text with 6 sentences missing 6
 • Text with 6 sentences missing 7
 • Text with 6 sentences missing 8
 • Text with 6 sentences missing 9
 • Text with 6 sentences missing 10
 • Text with 6 sentences missing 11
 • Text with 6 sentences missing 12
 • Text with 6 sentences missing 13
 • Text with 6 sentences missing 14
 • Text with 6 sentences missing 15
 • Text with 6 sentences missing 16
 • Text with 6 sentences missing 17
 • Multiple Matching 1
 • Multiple Matching 2
 • Multiple Matching 3
 • Multiple Matching 4
 • Multiple Matching 5
 • Multiple Matching 6
 • Multiple Matching 7
 • Multiple Matching 8
 • Multiple Matching 9
 • Multiple Matching 10
 • Multiple Matching 11
 • Multiple Matching 12
 • Multiple Matching 13
 • Multiple Matching 14
 • Multiple Matching 15
 • Multiple Matching 16
 • Multiple Matching 17
 • FCE CL01 Listening 1
 • FCE CL02 Listening 2
 • FCE CL03 Listening 3
 • FCE CL04 Listening 4
 • FCE SS 01 Listening 5
 • FCE SS 02 Listening 6
 • FCE SS 03 Listening 7
 • FCE SS 04 Listening 8
 • FCE SS 05 Listening 9
 • FCE SS 06 Listening 10
 • FCE SS 07 Listening 11
 • FCE SS 08 Listening 12
 • FCE SS 09 Listening 13
 • FCE SS 010 Listening 14
 • FCE EE201 Listening 15
 • FCE EE202 Listening 16
 • FCE EE203 Listening 17
 • FCE EE204 Listening 18
 • FCE EE205 Listening 19
 • FCE EE206 Listening 20
 • FCE EE207 Listening 21
 • FCE EE208 Listening 22
 • FCE 1N01 Listening 23
 • FCE 1N02 Listening 24
 • FCE 1N03 Listening 25
 • FCE 1N04 Listening 26
 • FCE 2N05 Listening 27
 • FCE 2N06 Listening 28
 • FCE 2N07 Listening 29
 • FCE 2N08 Listening 30
 • FCE 3N01 Listening 31
 • FCE 3N02 Listening 32
 • FCE 3N03 Listening 33
 • FCE 3N04 Listening 34
 • FCE T01 Listening 35
 • FCE T02 Listening 36
 • FCE T03 Listening 37
 • FCE T04 Listening 38
 • FCE T05 Listening 39
 • FCE T06 Listening 40
 • FCE T201 Listening 41
 • FCE T202 Listening 42
 • FCE T203 Listening 43
 • FCE T204 Listening 44
 • FCE T205 Listening 45
 • FCE T206 Listening 46
 • FCE PTP201 Listening 47
 • FCE PTP202 Listening 48
 • FCE PTP203 Listening 49
 • FCE PTP204 Listening 50
 • FCE PTP205 Listening 51
 • FCE PTP206 Listening 52
 • FCE PTP207 Listening 53
 • FCE PTP208 Listening 54
 • FCE ST201 Listening 55
 • FCE ST202 Listening 56
 • FCE ST203 Listening 57
 • FCE ST204 Listening 58
 • FCE ST205 Listening 59
 • FCE ST206 Listening 60
 • FCE EE101 Listening 1
 • FCE EE102 Listening 2
 • FCE EE103 Listening 3
 • FCE EE104 Listening 4
 • FCE EE105 Listening 5
 • FCE EE106 Listening 6
 • FCE EE107 Listening 7
 • FCE EE108 Listening 8
 • FCE 011 Listening 9
 • FCE 012 Listening 10
 • FCE 013 Listening 11
 • FCE 014 Listening 12
 • FCE 021 Listening 13
 • FCE 022 Listening 14
 • FCE 023 Listening 15
 • FCE 024 Listening 16
 • FCE 031 Listening 17
 • FCE 032 Listening 18
 • FCE 033 Listening 19
 • FCE 034 Listening 20
 • FCE 041 Listening 21
 • FCE 042 Listening 22
 • FCE 043 Listening 23
 • FCE 044 Listening 24
 • FCE 051 Listening 25
 • FCE 052 Listening 26
 • FCE 053 Listening 27
 • FCE 054 Listening 28
 • FCE 061 Listening 29
 • FCE 062 Listening 30
 • FCE 063 Listening 31
 • FCE 064 Listening 32
 • FCE 071 Listening 33
 • FCE 072 Listening 34
 • FCE 073 Listening 35
 • FCE 074 Listening 36

Thông tin giảng viên

Giang Nguyen
2805 Học viên 49 Khóa học

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

50%

50%

0%

0%

0%

Kim Khanh

Thầy giảng hay nhưng xem hết video hơi mất thời gian mà ko tua được.

Khóa học liên quan

FCE Key Word Transformation
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Academic Reading B2 (Express)
Self-study
(0) 45 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading B2
Self-study
(2) 106 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Chuyên Anh Level 1
Self-study
(4) 0 Học viên
500.000đ
Succeed in Grammar A2
Self-study
(4) 114 Học viên
500.000đ
3.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 22 phút
Giáo trình: 488 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC